PEŞƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ QEYRİ-FORMAL VƏ İNFORMAL TƏHSİL FORMALARI VASİTƏSİLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ BİLİK, BACARIQ, SƏRİŞTƏ VƏ TƏCRÜBƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TANINMASI ÜÇÜN HANSI SƏNƏDLƏR TƏLƏB OLUNUR?

Paylaşıldı 04.26.2021

Peşə təhsili üzrə qeyri-formal və informal təhsil formaları vasitəsilə əldə edilmiş bilik, bacarıq, səriştə və təcrübələrin qiymətləndirilməsi və tanınması üçün vətəndaşlar  Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, Təhsil haqqında dövlət sənədinin surəti (attestat və yaxud diplom), bilik, bacarıq, səriştə və təcrübəni əks etdirən sənədlər (fotoşəkillər) və onların ərizəçi tərəfindən yazılı təsvirini təqdim etməlidirlər.