PEŞƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ QEYRİ-FORMAL VƏ İNFORMAL TƏHSİL FORMALARI VASİTƏSİLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ BİLİK, BACARIQ, SƏRİŞTƏ VƏ TƏCRÜBƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TANINMASI ÜÇÜN KİMLƏR MÜRACİƏT EDƏ BİLƏR?

Paylaşıldı 04.26.2021

Ümumi orta təhsili səviyyəsini ən az 4 (dörd) il əvvəl və ya tam orta təhsil səviyyəsini ən az 2 (iki) il əvvəl bitirərək, müraciət etdiyi müvafiq ixtisas üzrə azı 2 (iki) il qeyri-formal və informal təhsil formaları vasitəsilə bilik, bacarıq, səriştə və təcrübə əldə edən vətəndaşlar  qiymətləndirilmə və tanınma üçün müraciət edə bilər.