PEŞƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ QEYRİ-FORMAL VƏ İNFORMAL TƏHSİL FORMALARI VASİTƏSİLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ BİLİK, BACARIQ, SƏRİŞTƏ VƏ TƏCRÜBƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TANINMASI PROSESİ HANSI QAYDALARLA TƏNZİMLƏNİR?

Paylaşıldı 04.26.2021

Bu proses Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 5 avqust tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Vətəndaşların peşə təhsili üzrə qeyri-formal və informal təhsil formaları vasitəsilə əldə etdikləri bilik, bacarıq, səriştə və təcrübənin qiymətləndirilməsi və tanınması məqsədilə imtahanın keçirilməsi və onlara peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi Qaydası” əsasında həyata keçirilir.